Algemene voorwaarden SurfKaravaan Ouddorp

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Gebruiker/Organisator: SurfKaravaan Ouddorp en die in de uitvoering van het bedrijf activiteiten en/of diensten aanbiedt.
  • Vertegenwoordiger: degene die uit naam van de Gebruiker optreedt (medewerker, instructeur of assistent).
  • Opdrachtgever/deelnemer: de wederpartij van Gebruiker en ook de uit hoofde van Opdrachtgever deelnemende personen;
  • Activiteit/Arrangement: de door Gebruiker georganiseerde of aangeboden dienst en/of activiteit of een combinatie daarvan. Deze diensten en/of activiteit kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van surflessen en sportieve activiteiten aan individuen, groepen, bedrijven etc. en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en uitvoering van de overeengekomen Activiteiten tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Gebruiker of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, waarvoor bij de uitvoering door Gebruiker derden worden ingeschakeld.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Als een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd of uit handelingen van Gebruiker is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, en ook eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven;

3.3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.

4.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Hieronder zijn ook de persoonlijke omstandigheden begrepen van degene die deelnemen aan de activiteit (met name relevante medische en conditionele bijzonderheden). Op basis van de door Opdrachtgever aan Gebruiker verstrekte gegevens is Gebruiker te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deel uitmakende personen uit te sluiten.

4.4. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

4.6. Opdrachtgever en de uit hoofde van de tussen Gebruiker en Opdrachtgever gesloten overeenkomst deelnemende personen zijn verplicht voorafgaande aan de deelname aan de activiteit een formulier van deelname te ondertekenen.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is (waaronder begrepen t.g.v. het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever en haar deelnemers zoals in deze bepaling weergegeven).

4.8. Opdrachtgever is gehouden (de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van Gebruiker op te volgen, bij gebreke Gebruiker op ieder willekeurig moment kan besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen.

4.9. Als de uitvoering van de overeenkomst door redenen aan de zijde van Opdrachtgever is vertraagd dan heeft Gebruiker het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit/Arrangement in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

 

Artikel 5 – Wijziging/annulering van de overeenkomst

5.1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Gebruiker geen doorgang kan vinden, dan is Gebruiker gerechtigd een andere activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen.

5.2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip en duur van de Activiteit/Arrangement daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3. In afwijking van het voorgaande lid zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

5.4.a. Ingeval Opdrachtgever een overeengekomen Activiteit/Arrangement meer dan zeven dagen daaraan voorafgaande annuleert dan is Opdrachtgever gehouden tenminste 25% van het totaal met de activiteit/arrangement gemoeide en geoffreerde bedrag aan Gebruiker te voldoen.

1.Annulering door Opdrachtgever korter dan zeven maar langer dan drie dagen voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement, dan is Opdrachtgever gehouden 50% van het totaal gemoeide bedrag aan Gebruiker te voldoen.

2.Tenzij anders wordt overeengekomen is annulering door Opdrachtgever drie dagen of korter voorafgaande aan de geplande Activiteit/Arrangement niet mogelijk zodat Opdrachtgever alsdan op eerste verzoek van Gebruiker is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Gebruiker te voldoen.

5.5. Annulering door Gebruiker maakt Gebruiker tegenover Opdrachtgever op generlei schadeplichtig. Zodra Gebruiker ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Gebruiker gehouden Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval Opdrachtgever van de activiteit afziet dan is Gebruiker gehouden de ontvangen bedragen terstond aan Opdrachtgever terug te betalen.

 

Artikel 6 – Betaling:

6.1. Individuele Opdrachtgever dient voorafgaande aan of op de dag van de Activiteit/Arrangement het totaal bedrag te voldoen een en ander zoals in een eventueel uitgebrachte offerte is bepaald.

Ingeval de overeenkomst korter dan 14 dagen voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement werd gesloten dan is Opdrachtgever gehouden binnen vijf werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het daarmee totaal gemoeide totaal bedrag aan Gebruiker te voldoen.

6.2. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene bepalingen verricht dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het gestelde in artikel 5 lid 4 is alsdan van overeenkomstige toepassing. Het staat Gebruiker alsdan vrij de Activiteit/Arrangement te annuleren zonder dat Gebruiker daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Indien Gebruiker voor de t.g.v. de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Gebruiker uit te keren totaal.

7.2. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Gebruiker) of onvolledigheid door Opdrachtgever over informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Gebruiker daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Gebruiker uit.

7.3. Gebruiker kan door Opdrachtgever (meegekomen (deelnemende) personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

7.4. Opdrachtgever en deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor passende verzekeringen. Te denken valt aan een reis-, annulerings- en/of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of andere passende verzekeringen welke de beoogde activiteiten dekken. Deelname aan de aangeboden activiteiten is geheel op eigen risico. SurfKaravaan Ouddorp aanvaard geen enkele aansprakelijkheid.

 

SurfKaravaan Ouddorp